Fotos Sint Niklaas 2021

Update over onze sportorganisaties


Beste rijders,

Zoals wij u reeds hebben kunnen mededelen, heeft de vereniging vzv Limburgse Milieukoepel, nadat het dagblad "Het Belang van Limburg" de bevolking in beroering had gebracht, een bezwaarschrift ingediend tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Voeren waarbij ons - voor 2 weekeinden per jaar in plaats van 3 weekeinden voorheen - een verlenging van de milieuvergunning van klasse 2 is verleend, voor de beoefening van motorvoertuigevenementen (in ons geval autocross en motor endurance) op het circuit dat gelegen is in het Bos Loë in Sint-Pieters-Voeren. Wij hebben ook gunstige adviezen gekregen van milieuorganisaties zoals "Natuur en Bos" en het Directoraat Milieu - Afdeling Waterbeheer. Tijdens de administratieve procedure hebben wij een aanvullend dossier ingediend bij het klachtenbureau. In dit dossier hebben wij de belangrijke milieumaatregelen vermeld die tijdens onze vergaderingen zijn genomen, alsmede actuele luchtfoto's om aan te tonen dat de grond na elke gebeurtenis is hersteld, zodat de landbouwactiviteit de rest van het jaar zonder schade kon worden hervat.

Helaas heeft de Permanente Deputatie van Limburg uiteindelijk een negatief advies uitgebracht zonder rekening te houden met onze reactie en de nieuwe documenten in het dossier. Onze vergunningsaanvraag werd geweigerd op basis van de klacht van de vereniging over lawaai, stof, uitlaatgassen, aantasting van de bodem, onnauwkeurigheid van het kadastrale plan, enz. In het advies werd ook gesteld dat er geen adequate preventieve maatregelen waren genomen om de overlast voor het toerisme en het milieu te beperken (landschap, beschermde gebieden, als landbouwgrond aangemerkte grond, 3 huizen op minder dan 75 meter afstand, enz.) Het is betreurenswaardig dat dit besluit is genomen door mensen die niet eens de moeite hebben genomen om met eigen ogen de situatie te gaan bekijken. Het is ook betreurenswaardig dat wij niet eens de virtuele vergaderingen mochten bijwonen! Deze besluitvormers waren niet overtuigd door onze argumenten. Alleen die van hun waren waarschijnlijk de juiste.

Geconfronteerd met deze negatieve beslissing hadden wij nog de mogelijkheid om beroep in te stellen bij de "Raad van State", meer bepaald bij de "Raad voor Vergunningsbetwistingen", wat kan worden vertaald als "Raad voor de betwisting van vergunningen". De hoge administratieve en procedurele kosten (advocaat, milieudeskundigen, opstelling van plannen op schaal 1:200, enz.) van een dergelijke actie waren niet te voorzien voor onze kleine verenigingen, waarvan de winst wordt herverdeeld voor liefdadigheidsdoeleinden (Sinterklaas voor kinderen, school, strijd tegen kanker, enz.)

Een nieuw verzoek in klasse 3 (1 organisatie per jaar) zou kunnen worden ingediend, maar ook hier zal veel werk en geduld voor nodig zijn... Als het wordt ingewilligd, zou de Ecurie (autocrosscomité) de prioritaire begunstigde zijn.

Geschiedenis... Onze Club, ontstaan aan het eind van de jaren 60, organiseerde aanvankelijk cross-country wedstrijden met de FMPL federatie, daarna, in 1975 en tot 2000, organiseerden wij een enduro rit die over onze landwegen ging. In 2001 besloot de nieuwe gemeentelijke meerderheid om geen vergunningen meer te verlenen en nodigde ons uit om onze sportactiviteiten op privéterrein voort te zetten. Wij zijn het endurance-avontuur op het circuit begonnen, in 2001 met de Victory Club, daarna in 2002 alleen, zonder enige ervaring, met 70 teams aan de start en een groeiend succes de volgende jaren. We telden tot 180 bemanningen in 2014. Ook toen al waren wij ons terdege bewust van de noodzaak om milieumaatregelen te nemen voor het welzijn van de plaatselijke bevolking. Daartoe hebben wij een aantal energetische maatregelen genomen, waaronder geluidsvermindering (geluiddempers van het enduro-type of door het plaatsen van een decibelreductor), voor de bescherming van het terrein (milieumatten, vuilnisophaling door de piloten,...) en voor de veiligheid (watersproeien om stof te vermijden, beschermende barrières voor de toeschouwers,...) Deze maatregelen, die weliswaar belangrijk zijn voor het voortbestaan van de evenementen en genomen zijn om een antwoord te bieden op de uitdagingen op milieugebied, werden niet aanvaard door bepaalde loodsen die onze vergaderingen boycotten. Wij hebben de afgelopen jaren stand gehouden en onze activiteit kunnen handhaven. Zoals u ziet, zijn de motorsporten opnieuw onderhevig aan klachten, reglementaire beperkingen, sluitingen van circuits, .... Deze druk is niet nieuw, maar neemt overal toe. De laatste permanente circuits zijn zowel in Vlaanderen als in Wallonië in gevaar. Het zoveel mogelijk beperken van de overlast bleek een eerste stap om de klagers te sussen. Helaas waren we nog steeds niet genoeg in de smaak van sommige mensen... Maar was het echt nodig om ons onze passie te ontnemen om sommige mensen, die door alles gestoord worden, tevreden te stellen ? U kent de rest...

Bedankt voor uw steun... Steun ook de comités (Club Victory, Motodev,...) die zich inzetten om onze sport te redden !

De Moto-Club van Voeren